Czy znasz różnicę między odpadami a odpadami?

Rozróżnienie odpadów i odpadów wiąże się z możliwością wykorzystania materiałów odrzuconych

Pozostałości i odpady poflotacyjne

Zdjęcie: Paweł Czerwiński na Unsplash

Zwykle słowa „odpady” i „odpady” są używane zamiennie, mają jednak różne znaczenia. Wiedza o tym, jak je rozróżnić, jest ważna dla prawidłowego utylizacji części lub opakowań konsumowanych produktów.

Krajowa polityka w zakresie odpadów stałych

Krajowa polityka w zakresie odpadów stałych (PNRS), ustanowiona ustawą nr 12 305/10, zawiera niezbędne instrumenty umożliwiające postęp w stawianiu czoła głównym problemom środowiskowym i społeczno-gospodarczym wynikającym z niewłaściwego gospodarowania odpadami stałymi.

W tym celu prawo przewiduje ograniczenie wytwarzania odpadów poprzez zmianę nawyków konsumpcyjnych oraz zwiększenie recyklingu i ponownego wykorzystania odpadów stałych. Polityka ma również na celu nadanie priorytetu najbardziej przyjaznej dla środowiska utylizacji odpadów poflotacyjnych.

Ponadto PNRS określa działania, takie jak unieszkodliwianie składowisk i zastępowanie ich składowiskami. Inspekcja jest zwykle surowa, jeśli chodzi o rozróżnienie odrzucanych materiałów, ponieważ operator składowiska musi odbierać tylko odpady. W przeciwnym razie spółka zostanie ukarana przez Ministerstwo Spraw Publicznych.

 • Czym jest krajowa polityka dotycząca odpadów stałych (PNRS)?

Pozostałość

Odpady to wszystko, co pozostało z określonego produktu, czy to opakowanie, skórka czy inna część procesu, która może zostać ponownie wykorzystana lub poddana recyklingowi. W tym celu materiały należy rozdzielić zgodnie z ich składem. Innymi słowy, odpady nadal mają pewną wartość ekonomiczną, którą mogą wykorzystać przemysł, spółdzielnie zbieraczy i inne elementy łańcucha produkcyjnego.

Miejskie odpady stałe

Miejskie odpady stałe (MSW), zwane potocznie odpadami miejskimi, są wynikiem działalności domowej i komercyjnej w miastach. Jego skład różni się w zależności od populacji, w zależności od sytuacji społeczno-ekonomicznej oraz warunków życia i zwyczajów w każdym miejscu. Te pozostałości można podzielić na sześć kategorii:

 1. Materia organiczna: resztki żywności, które można kompostować;
 2. Papier i tektura: pudełka, opakowania, gazety i czasopisma;
 3. Plastik: butelki i opakowania;
 4. Szkło: butelki, szklanki, kolby;
 5. Metale: puszki;
 6. Inne: na przykład odzież i sprzęt.
 • Czym są miejskie odpady stałe?

Odrzucać

Odpady to szczególny rodzaj unieszkodliwiania, w przypadku którego nadal nie ma możliwości ponownego wykorzystania lub recyklingu. Przykładem odpadów są odpady łazienkowe, dla których nadal nie ma opłacalnych ekonomicznie i szeroko zakrojonych opcji recyklingu.

Ideałem jest maksymalne ograniczenie produkcji odpadów, ponieważ tego typu utylizacja musi zostać wysłana na licencjonowane wysypisko. Większość resztek żywności można kompostować, co już sprawia, że ​​są one klasyfikowane jako odpady. Większość opakowań można wysłać do recyklingu. Etykiety na opakowania, naklejki, taśma maskująca, pasza dla zwierząt, pieluchy i zużyte podkładki to tylko niektóre przykłady odpadów.

 • Wysypisko: jak to działa, wpływ i rozwiązania

Sytuacja w Brazylii

Pomimo narzuconych przez krajową politykę w zakresie odpadów stałych (PNRS) ponad 80% materiałów wyrzucanych na wysypiskach może mieć inne przeznaczenie, takie jak recykling i kompostowanie. Ponadto, według danych Brazylijskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorstw Sprzątania Publicznego i Odpadów Specjalnych (Abrelpe), w Brazylii wciąż znajduje się około trzech tysięcy wysypisk, które należało zlikwidować do 2014 roku.

 • Zrzuty i ich główne skutki

Rozwiązania

Najbardziej przyjazne dla środowiska rozwiązania w zakresie unieszkodliwiania odpadów to selektywna zbiórka i kompostowanie. Zbiórka selektywna to idealne miejsce na odpady suche i nadające się do recyklingu oraz kompostowanie odpadów organicznych. Odpady poflotacyjne należy wysyłać na wysypiska śmieci i należy uważać, aby nie uwzględniać w tej kategorii materiałów, które mogą działać jako zanieczyszczenia. Na przykład elektronika i baterie muszą być przewożone do specjalnych punktów utylizacji tego rodzaju materiałów, ponieważ mogą one uwalniać zanieczyszczenia i skazić glebę i wodę w rejonie składowiska.

 • Co to jest zbiórka selektywna?
 • Co to jest kompostowanie i jak to zrobić

W przypadku zbiórki selektywnej odpady są różnicowane ze względu na ich skład lub skład. Odpady należy podzielić na mokre, suche, nadające się do recyklingu i organiczne - w ramach tych kategorii istnieją podkategorie. Na przykład surowce wtórne obejmują między innymi aluminium, papier, tekturę i niektóre rodzaje tworzyw sztucznych. Kiedy materiały nadające się do recyklingu są zbierane i dostarczane do spółdzielni, są one starannie segregowane w celu ponownego wykorzystania. Aby pozbyć się odpadów nadających się do recyklingu, skonsultuj się ze stacjami najbliżej Twojego domu w bezpłatnej wyszukiwarce portalu eCycle .

Kompostowanie to biologiczny proces waloryzacji materii organicznej pochodzenia miejskiego, domowego, przemysłowego, rolniczego czy leśnego i można go uznać za rodzaj recyklingu odpadów organicznych. Jest to naturalny proces, w którym mikroorganizmy, takie jak grzyby i bakterie, odpowiadają za degradację materii organicznej, przekształcając ją w próchnicę, materiał bardzo bogaty w składniki odżywcze i żyzny.

Inne podstawowe wskazówki dotyczą zasady 3 R. To propozycja dotycząca nawyków konsumpcyjnych, spopularyzowana przez ekologiczną organizację Greenpeace , której celem jest wypracowanie bardziej zrównoważonych działań. Oni są:

 • Zmniejsz ilość odpadów domowych w jak największym stopniu;
 • Ponownie wykorzystuj resztki jedzenia do innych funkcji lub do tworzenia nowych przepisów;
 • Przetwarzaj przedmioty, które całkowicie straciły swój okres użytkowania lub przekaż w darowiznę przedmioty, które już Cię nie interesują.